PEADIATRICS

 NAME OF HOSPITAL

DOCTOR's NAME

ADDRESS

PHONE

Ayushman Hospital & Research Centre

Dr. Mukesh Khare

Russel Chowk

2402272,2402250

Samadhan Hospital & Research Centre

Dr. R. Phadnish

Gole Bazar, Jabalpur

2402937,2412110

Agrawal Eye & Children Hospital

Dr. Hitesh Agrawal

Mahadda

 -

Sarkar Hopital

Dr. Sanjiv Sarkar

Ganjipura Road, Karamchand Chowk

2310084

Sewa Sadan Children Hospital

Dr. M.A.Usmani

Ghantaghar

2414227,2324418

Shishu Mangal Hospital

Dr. Ashish Dubey

Hotel Satya Ashoka Road,Write Town

2402183

Child Friendly Clinic

Dr. Mukesh Khare

Beohar Bag,Ghamapur

2621868

Bharat Hospital & Intensive Care

Dr. Pradeep Arora

Ranital

2311049