EYE
NAME OF HOSPITAL DOCTOR's NAME ADDRESS

PHONE (STD Code-0761)

T N Shukla Eye Hospital

Dr. Himanshu Shukla

Vehicle Turn, Ranjhi, SH 22

2431043

Chhabra Eye Hospital

Dr. P.C. Chhabra

62,Bhartipur

2322485

Chhavi Netra Chhikitsalaya

Dr. Akhilesh Nema

Wright Town, Madan Mahal, Telegraph Factory Gate No. 3

2414227

Janjyoti Eye Hospital

Dr Pawan Sthapak

Ranital Chowk

2404608

Contacare Eye Hospital

Dr. Sushil Tripathi

N0. 811 Napier Town, Bhanwartal Garden

3989000

Batalia Eye Hospital

Dr. S.C. Bhatiya

Taiyab Ali Chowk

2622136

Drishti Eye Hospital

Dr. H.S.Ray

Hathital Road

2426032

Hussein Eye Hospital Intraocular

Dr. Shabbir Husain

Near 4th Bridge

2401759

DR Ravi Agrawal Eye Hospital

Dr. Ravi Agrawal

Home Science College Road,Napier Town

2403247